За нас

МИСИЯ НА ИАНМСП

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия подчинява дейността си на изпълнението на общата стратегическа цел, залегнала в Националния план за развитие на Република България. Целта му е България да бъде страна с високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие в процеса на цялостното интегриране в Европейския съюз, обединяваща усилията на правителството и социалните партньори. Осъществяваните от Агенцията дейности се изпълняват с помощта на редица мерки, насочени към поддържане на устойчив икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и насърчаване на тяхното развитие, стимулиране на предприемаческия дух и подкрепа на технологични и иновативни производства, развитие на публично-частното партньорство.

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ДЕЙНОСТТА

  • Подпомагане на малкия и среден бизнес в България. Целта е да се повиши конкурентоспособността на малкия бизнес като се подпомогнат стартиращите и жизнеспособните малки и средни предприятия в техните усилия да бъдат иновативни, екологични и експортно ориентирани, създавайки благоприятни условия за тяхното развитие, като се подобри достъпа им до финансиране; насърчи се предприемачеството и се повишат предприемаческите умения; като се опростят административните и регулаторните изисквания особено към малките и микро- предприятията.
  • Насърчаване на семейния и фамилен бизнес в България, който осигурява многобройни работни места. В Европа семейният бизнес дава работа на над 5 млн. души, оборотът е над 1 трлн. евро на година, показват данните на Европейската федерация за фамилен бизнес (GEEF). Фамилният бизнес дава 9% от брутния вътрешен продукт на ЕС. Данните от проучване на Ernst & Young в Германия, Италия, Франция и Испания показва, че повече от 50% от всички компании са семейни. В скандинавските страни процентът е над 70. За да бъдат конкурентоспособни българските компании не само на местния пазар, но и в чужбина, е изключително важно доколко те ще съумеят да предадат щафетата на следващото поколение.
  • Насърчаване на предприемаческия дух сред младото население и студентите – повишаване на качеството на професионалните училища и реализиране на пилотни проекти по въвеждане на дуалната система;
  • Повишаване на инвестициите в българските малки и средни предприятия
  • Стимулиране на иновациите и новите технологии в бизнеса
  • Насърчаване на дигиталната икономика в България – разработване и прилагане на иновативни интернет платофрми и софтуерни решения, пряко свързани с производството и пазарната реализация на продукция.
  • Въвеждане на електронни услуги за бизнеса на централно и местно ниво чрез насърчаване на въвеждането на електронно правителство
  • Подобряване на сътрудничеството с национални, местни, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации, извършващи дейности за развитие и насърчаване на малките и средните предприятия;
  • Подобряване на експортните позиции на малките и средните предприятия и насърчаване на международното коопериране между предприятията
  • Подкрепа на МСП в региони с ниска заетост и ниска концентрация на предприятия от секторите на високо и средно технологичните производства и интензивните на знание услуги

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ИАНМСП

Визията на ИАНМСП пряко кореспондира с визията на Министерството на икономиката и е принос за провеждането на интегрирана политика за подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия. Тя е насочена към постигането на траен икономически растеж, в това число и чрез ефективно усвояване на средствата от европейските фондове и подобряване на бизнес климата. Тези приоритети са пряко обвързани със създаването на по-високи нива на добавена стойност, респективно реален растеж на БВП в условията на нарастваща конкуренция, успешно интегриране на бизнеса в Единния европейски пазар.

ИАНМСП е институция, отговорна за провеждане и изпълнение на политиката на правителството в сферата на утвърждаването на експорта като ключов фактор за икономическия растеж. В тази връзка акцентът е поставен върху прилагането на интегриран пакет от мерки за подпомагане на износителите, стимулиране на инвестициите в експортно ориентирани дейности и подобряване на външната финансова позиция на страната. За реализиране на тези дейности от значение е състоянието на платежния баланс, както и постигането на траен икономически растеж, който да се основава на износа като фактор на растежа.

ИАНМСП подпомага изпълнението на държавната политика за постигане на следните стратегически цели:

– УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

– ЕФЕКТИВНО ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Изпълнението на стратегическите цели включва конкретни мерки, финансирани от бюджета на ИАНМСП.

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА ИАНМСП

1. Подобряване и усъвършенстване на информационното обслужване на малките и средните предприятия;

2. Подобряване на условията за осъществяване на стопанска дейност в предприятията чрез проучване и анализиране на конкретните фактори, въздействащи върху нея;

3. Насърчаване на предприемаческия дух и умения на малките и средните предприятия чрез обучения и семинари;

4. Повишаване на инвестициите в българските МСП от чуждестранни и местни физически и юридически лица;

5. Стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации;

6. Стимулиране на пазарното коопериране и развитие на клъстери;

7. Подобряване на сътрудничеството с местни, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации, извършващи дейности за развитие и насърчаване на малките и средните предприятия;

8. Подобряване на експортните позиции на малките и средните предприятия и насърчаване на международното коопериране между предприятията;

9. Повишаване на уменията и компетентностите на служителите на ИАНМСП;

10. Повишаване популярността на дейността на ИАНМСП, на предоставяните от агенцията услуги и изпълняваните проекти;