Национално участие в Международно изложение за индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2022

Национално участие в Международно изложение за индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2022

Period:

from
to

Registration:

from
to

Place:

гр. Хановер, Германия

гр. Хановер, Германия

Description of the event

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина", Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно изложение за индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2022, което ще се проведе в периода 30.05-02.06.2022, гр. Хановер, Германия.

Международното изложение HANNOVER MESSE е най-големия и значим форум в областта на индустриалните технологии и оборудване в света. Изложението се провежда всяка година от 1947 г. В последното физическо издание през 2019 г., са участвали над 6 500 изложители на изложбена площ от 483 000 кв.м. и с над 200 000 делови посетители. С национални щандове са били представени над 80 държави. Изданията през 2020 г. и 2021 г. бяха проведени онлайн.

Изложението е предназначено за производители и доставчици на индустриални технологии и оборудване, детайли и компоненти, компании заети в областта на обработката на пластмаси и метал, производители на части и компоненти, електроника и фирми, занимаващи се с ремонт на промишлено оборудване и др.

ИАНМСП организира участието на български фирми на международно изложение за  индустриални технологии и оборудване HANNOVER MESSE 2022, което ще се проведе в периода 30.05.- 02.06.202, гр. Хановер, Германия при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, одобрени за участие следва да поемат всички други разходи както и:

- Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

- Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

- Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

- Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

- Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.       

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

2. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);

3. Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД) на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието, което удостоверение следва да е издадено не по-късно от 1 (една) година преди подаване на документите за кандидатстване в конкретната проява. Условия за допустимост

4. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;

Участието Ви на събитието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

5. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

6. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Декларираната финансова година в т. 2 трябва да съвпада с отчетната финансова година на издадения КИД. (Указания за попълване на Декларацията);

7. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП

8. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

При интерес за участие в изложбата, следва най-късно до 11 март 2022 г. (петък) предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП по един от следните начини:

- в деловодството на ИАНМСП или по куриер на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

- по електронен път, на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще Ви уведоми с официално писмо.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

-        Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg.

-        Магдалена Маджурова, старши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“,  тел. 02/ 940 79 70, email: m.madzhurova@sme.government.bg;

 

 

Sectors

  • Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products
  • Manufacture of electrical equipment
  • Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose
  • Manufacture of vehicles, except automobiles
  • Information technology activities
  • Information services
  • Research and development
  • Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

Registered
participants

LPS ENGINEERING LTD

Sector: Manufacture of motor vehicles, trailers and semi - trailers
Main activity: production
Product/service: Parts and assemblies, hydraulic winches

MAG Ltd.

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose
Main activity: production
Product/service: Recycling machines, containers, pellet and sieving plants, mining equipment, spare parts

Динамо Севлиево ЕООД

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production
Product/service: прецизна отливка

Сенстейт Технолоджис АД

Sector: Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products, Information services
Main activity: production, services
Product/service: Solutions for Smart Cities and Environmental Management

Mashprom-KMH LTD.

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production
Product/service: production of metal products

Patchov LTD

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production
Product/service: Laser cutting, waterjet cutting, cnc banding, welding, painting, Hardox Steel

Carovsky EOOD

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production
Product/service: Spare parts for metal cutting machines

MIKONI LTD.

Sector: Manufacture of electrical equipment, Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose, Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production
Product/service: -

Ansa Borima Ltd

Sector: Manufacture of rubber and plastic products
Main activity: production
Product/service: Product from plastic

TM Technology

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose
Main activity: production
Product/service: Ship structures and components for sustainable energy

Митев ЕООД

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose
Main activity: production, services
Product/service: Производство на машини и оборудване

Екита ООД

Sector: Manufacture of electrical equipment
Main activity: production
Product/service: електродвигатели

Unitraf JSC

Sector: Manufacture of electrical equipment
Main activity: production
Product/service: transformers

Easy Plast BG Ltd.

Sector: Manufacture of rubber and plastic products
Main activity: production, services
Product/service: Plastic injection moulding

SA-Precise LTD

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service: R&D service

V.I.P. Ltd.

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production, services
Product/service: Aluminum parts based on HPDC or extruded aluminum