Международно изложение за козметични продукти и декоративна козметика BeautyEurasia 2022, 15-17.06.2022

Международно изложение за козметични продукти и декоративна козметика BeautyEurasia 2022, 15-17.06.2022

Period:

from
to

Registration:

from
to

Place:

гр. Истанбул, Турция

гр. Истанбул, Турция

Description of the event

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина", Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани за участие в Международното изложение за парфюмерия и козметика BeautyEurasia 2022, което ще се проведе в периода  от 15 - 17 юни 2022 г. в гр. Истанбул, Турция.

BeautyEurasia е най-голямото изложение за козметичната индустрия в Турция, включващо продукти и услуги като парфюмерия и козметика, био продукти, опаковки, машини, суровини, уелнес и спа, грижа за косата, маникюр, хигиенни артикули, фармацевтични продукти и хранителни добавки. Изложението има международен характер и е насочено основно към пазарите на Европа, Азия и Близкия Изток.

На 17-тото издание на BeautyEurasia тази година ще бъдат представени над 180 бранда от 12 страни и се очакват над 11 600 посетители от 56 страни. В рамките на богатата съпътстваща програма и ще бъдат организирани около 2 500 B2B срещи.

ИАНМСП организира участието на български фирми на BeautyEurasia 2022 със 100 % финансиране на разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Участниците заплащат всички други разходите за :

–        Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

–        Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

–        Заявени допълнителни услуги или оборудване, извън изброените в Общите условия за участие;

–        Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

–        Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.      

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

1.  Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;

2. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

Кандидатстването за участие се извършва съгласно "Правила и документи за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина":

1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

2. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);

3. Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД) на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието, което удостоверение следва да е издадено не по-късно от една година преди подаване на документите за кандидатстване в конкретната проява. Моля да се запознаете с Условията за допустимост.

4. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;

5. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

6. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Декларираната финансова година в т. 2 на Декларацията трябва да съвпада с отчетната финансова година на издадения КИД (Прилагаме Указания за попълване на Декларацията);

7. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП;

8. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

При интерес за участие в изложението, следва най-късно до 02.06.2022 г. (четвъртък) включително, предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя по електронен път на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg

Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7988, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg

Sectors

  • cosmetics, essentials oils and perfumery

Registered
participants

Солидо Козметикс ЕООД

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: Производство на химични продукти

MOTA - 6 LABORATORY ST.ROGANSKA

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: COSMETIC PRODUCTS UNDER THE BRAND OF COLLAGENA AND COLLAGENA PROFESSIONAL

Хербамедика ЕООД

Sector: Food production
Main activity: production
Product/service: Производство на хранителни продукти

Biopharma Laboratories Ltd.

Sector: Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading, cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, trade
Product/service: Private Label Production, Own Brands

BULINNOVATION Ltd.

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, distribution, trade
Product/service: essential oils, floral waters, dried herbs

Меч ЕООД

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: КИД 20.42

Българска Роза АД

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: Производство на парфюмни и тоалетни продукти

Булгар - Биотик ЕООД

Sector: Production of medicinal substances and products, multiple sectors
Main activity: production, distribution
Product/service: Хранителни добавки

Essential Oils and Herbs Ltd

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production, trade
Product/service: essential oils and floral waters

Abiella Ltd

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: cosmetic products

Relina EOOD

Sector: Manufacture of chemical products, Manufacture not elsewhere classified, cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, services
Product/service: Хранителни добавки и козметични продукти

Phytocode Ltd

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production
Product/service: natural cosmetics

KOKONA

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, trade
Product/service: Производство и търговия на козметика

VIDO`S HEALTH AND BEAUTY

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production, distribution, trade
Product/service: козметични продукти

FUTURE LTD

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: Manufacturing; Personal care

DABAL D GRUP LTD.

Sector: Manufacture of chemical products, cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, distribution, trade
Product/service: Cosmetic, disinfection, cleaning, technical, automotive and sanitary products.

STS HOLDING GROUP LTD

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: Manufacturing; Hair Care Products